diumenge, 7 d’abril de 2019

3rd grade A project: The Space

In order to participate in the 3rd grade A project: “The Space”, we decided that the aliens that will appear in their theatre play, as a final product of the project, would speak in English. 

Per tal d’incloure l’àrea d’anglès en el projecte de 3r A: "L’espai", vàrem decidir que els alienígenes que apareixeran en l’obra de teatre, com a producte final del projecte, parlarien en anglès.

On our first session, we created the alien with the help of their tutor. Working in cooperative teams and using different cooperative structures, students decided the alien’s physical appearance, the name of the planet where he lives and his name. 

En la primera sessió, vàrem crear l’alienígena amb l’ajuda de la seva tutora. Treballant en grups cooperatius i utilitzant diferents estructures cooperatives, els alumnes varen decidir com seria físicament l’alienígena, el nom del planeta on viuria i el seu nom.


On our next session, we worked on the physical description of the alien following a model of a description with different grammar structures and vocabulary related to parts of the body. Students wrote the description of the alien on their notebooks using the cooperative structure “pencil in the middle”. Finally, the speaker of each cooperative team presented the description of his / her group to the rest of the class.

En la següent sessió, vàrem treballar la descripció física de l’alienígena. Seguint un model d’una descripció amb diferents estructures gramaticals i vocabulari relacionat amb les parts del cos, els alumnes varen escriure la descripció de l’alienígena en les seves llibretes mitjançant l’estructura cooperativa “llapis al mig”. Per acabar, el portaveu de cada equip va presentar la descripció del seu grup a la resta d'alumnes de la classe.


On our third session, we decided different aspects of the alien’s life with the help of the tutor. 
Each cooperative team had to answer to one of the following questions:
  • How does he move and travel around the planet?
  • What does he eat?
  • Does he have any pets?
  • What does his house and his planet look like?
  • What kind of clothes does he wear?
The English teacher helped each team to write the answer to their question in English.

En la nostra tercera sessió, vàrem decidir diferents aspectes de la vida de l’alienígena amb l’ajuda de la seva tutora. Cada grup cooperatiu havia de contestar una de les següents preguntes:
  • Com es desplaça ell mateix i al voltant del planeta?
  • Què menja?
  • Té mascotes?
  • Com és la seva casa i el seu planeta?
  • Com vesteix?
La mestra d’anglès va ajudar a cada equip a escriure la resposta a la seva pregunta en anglès.

In order to work the same contents in English with 3rd grade B, we decided that the students of this last group would write letters to 3rd grade A to get information about the alien. Every week they leave the letters in an alien mailbox. 
Both groups have in their notebooks the questions with the information about the alien’s life so as to consolidate the vocabulary related to transport, food, pets, house and clothes.

3rd graders are enjoying a lot these appealing activities!

Per tal de treballar els mateixos continguts en anglès amb el grup de tercer B, vàrem decidir que els alumnes d'aquest darrer grup escriurien cartes als alumnes de 3rA per a poder esbrinar informació sobre el seu alienígena. Tant 3r A com 3r B deixen les cartes en una bústia amb forma d’alienígena. 
Els dos grups de tercer escriuen en les seves llibretes les diferents preguntes amb la informació de l’alienígena per tal de consolidar el vocabulari relacionat amb transport, menjar, mascotes, parts de la casa i roba.


Els alumnes de tercer estan gaudint molt aquestes activitats!


dimarts, 26 de març de 2019

THE TIME HAS COME FOR YOU TO SING!

Hello there!

The time has come for students and families to come together for a common goal... TO BE A SUPERSTAR!

The P3 family has been selected today.

Are you ready? SING!


Hola!

Ha arribat el moment d’unir estudiants i famílies per aconseguir un objectiu comú ... SER UN/A SUPERSTAR!

La família P3 ha estat seleccionada avui.

Estau preparats?  A CANTAR!


https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo FIVE LITTLE DUCKS

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw  IF YOU ARE HAPPY

https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo WHAT'S THE WEATHER?

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ ONE LITTLE FINGER

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY HEAD SHOULDERS KNEES AND TOES

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 I HAVE A PET

https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M APPLES AND BANANAS

https://www.youtube.com/watch?v=Hq0C-UIECRc JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES

https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE BYE BYE SONG


dissabte, 16 de març de 2019

FOOD: OUR FRIDGES!

2nd graders made nice fridges with food in cooperative groups so as to revise the vocabulary learnt in unit 3.
Have a look at the pictures! They had a lot of fun!

Els alumnes de segon han creat frigorífics molt divertits amb cartolina. Ho han fet en grups cooperatius mitjançant diferents estructures. Amb aquesta activitat hem revisat el vocabulari de la unitat 3.
Mirau les fotos! Ho varen passar molt bé!OUR IDEAL CITIES!

5th graders made amazing city maps working in cooperative groups. In this mini project we worked on the vocabulary learnt in unit 3: city places like ice rink, bowling alley, football stadium, among many others, and also we practiced the grammar structures: there is, there are, there isn't any.
First of all, they drew their ideal city in groups and afterwards, they wrote the description using different cooperative structures. Finally, students did oral presentations. In addition, throughout this mini project they worked on the different skills: reading, writing, listening and speaking.

Els alumnes de cinquè han elaborat mapes de ciutats treballant en grups cooperatius. En aquest mini projecte hem treballat el vocabulari de la unitat 3: llocs de la ciutat i estructures gramaticals.
En primer lloc, vàrem dibuixar la nostra ciutat ideal en grups cooperatius i a continuació, vàrem escriure la descripció d'aquesta ciutat utilitzant diferents estructures cooperatives. Finalment, vàrem fer exposicions orals en grups. En aquest projecte hem pogut treballar la comprensió oral i escrita i l'expressió oral i escrita.
diumenge, 10 de març de 2019

SHARING READING!

Our students of 4th and 5th grades started reading a book in groups, using the cooperative learning structure called "Shared reading". One student of the group started reading a page and the next student had to summarize that page, and then it was the second student's turn to read the following page. At the same time, they had to write in their notebooks the words which they didn't know. This cooperative structure really motivates students when reading, as they are reading in a small group and at their pace. And also because they learn from each other.

Els alumnes de 4t i 5è han començat a llegir un llibre en grups, mitjançant l'estructura cooperativa "lectura compartida". Un/a alumne/a del grup comença a llegir una pàgina i el següent membre del grup ha de fer un resum del què ha llegit el seu company. A continuació, és el torn del segon membre del grup que ha de continuar llegint la següent pàgina. Al mateix temps, han d'anar escrivint en les seves llibretes les paraules que no coneixen. Aquesta estructura cooperativa els motiva molt a llegir ja que llegeixen en petit grup i al seu ritme, i també perquè aprenen els uns dels altres.